Regulamin przyjmowania członków i nadawania członkostwa Stowarzyszenia Polish Outdoor Group

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

Ilekroć w poniższym Regulaminie mowa jest o:

1. Stowarzyszeniu – to poprzez Stowarzyszenie rozumie się Stowarzyszenie Polish Outdoor Group w skrócie POG.

2. Uprawnionych Członkach Stowarzyszenia – to poprzez Uprawnionych Członków Stowarzyszenia rozumie się członków zwyczajnych i członków założycieli POG posiadających pełne prawa.

3. Kandydacie na członka – to poprzez Kandydata na członka rozumie się osobę fizyczną lub prawną wyrażającą wolę wstąpienia lub wspierania Stowarzyszenia.

Rozdział 2

Składka członkowska

1. Składkę członkowską ustala się w wysokości 1000 zł rocznie w przypadku jednorazowej płatności lub w 2 ratach w wysokości 500 zł każda, płatnych na rachunek bankowy Stowarzyszenia. Składka płacona jest do ostatniego dnia stycznia każdego roku, a w przypadku opłat ratalnych: pierwsza rata do końca stycznia, a druga do końca czerwca.

 

Rozdział 3

Członkowie Założyciele

§ 1

1. Członkiem założycielem są osoby fizyczne, które doprowadziły do zarejestrowania Stowarzyszenia i przyjęły Statut Stowarzyszenia.

§ 2

1. Składka członkowska za członka założyciela może zostać opłacona przez członka wspierającego. Stowarzyszenie wystawi potwierdzenie o uiszczeniu opłaty przez członka wspierającego na poczet członka założyciela.

Rozdział 3

Członkostwo Zwyczajne

§ 1

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, przyczyniająca się do realizacji celów statutowych POG, której główna część działalności zawodowej związana jest branżą outdoor.

§ 2

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia.

§ 3

Jeden podmiot gospodarczy mogą reprezentować w Stowarzyszeniu maksymalnie dwie osoby.

§ 4

1. Kandydat składa do Zarządu deklarację członkowską.

2. Wzór deklaracji członkowskiej określa Zarząd Stowarzyszenia.

§ 5

Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu nowego członka do Stowarzyszenia w formie uchwały. 

§ 6

Kandydat staje się uprawnionym Członkiem Stowarzyszenia z chwilą opłacenia składki członkowskiej za co najmniej jeden okres składkowy.

§ 7

Składka członkowska za członka zwyczajnego może zostać opłacona przez członka wspierającego. Stowarzyszenie wystawi potwierdzenie o uiszczeniu opłaty przez członka wspierającego na poczet członka zwyczajnego.

Rozdział 4

Członkostwo Wspierające

§ 1

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna.

2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.

§ 2

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba, która wsparła finansowo bądź rzeczowo lub w jakikolwiek inny konkretny sposób przyczyniła się do rozwoju Stowarzyszenia.

§ 3

1. Decyzję o przyjęciu członka wspierającego do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w formie uchwały.

2. Kandydat staje się członkiem wspierającym Stowarzyszenia z dniem podjęcia uchwały.

Rozdział 5

Członkostwo Honorowe

§ 1

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna.

§ 2

1. Członkiem honorowym może zostać osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój działalności Stowarzyszenia lub w inny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.

2. Członkostwo honorowe może być nadane pośmiertnie.

§ 3

1. Decyzję o nadaniu godności Członka Honorowego Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.

2. Dopuszcza się również możliwość złożenia wniosku do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, o nadanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia, przez co najmniej 10 uprawnionych Członków Stowarzyszenia.

§ 4

Kandydat staje się Członkiem Honorowym Stowarzyszenia z dniem podjęcia uchwały.

Rozdział 6

Regulamin został uchwalony przez Zarząd POG w dniu 9.09.2009 i wchodzi w życie z dniem 10.09.2009.

Załącznik: POG-regulamin-przyjmowania-czlonkow