Statut Polish Outdoor Group

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „POLISH OUTDOOR GROUP” i jest dalej nazywane Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „POG”

§2.

Podstawą prawną działania Stowarzyszenia jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 79, poz. 855 ), zwaną dalej ustawą.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§3.

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, gdy wymaga tego realizacja jego celów Stowarzyszenie działa także poza granicami kraju, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§4.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

§5.

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o zbliżonym profilu działania.

§6.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

ROZDZIAŁ 2

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§7.

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działalności prowadzącej do rozwoju rynku outdoorowego w Polsce, w szczególności:

 1. kreowanie outdoorowego stylu życia,
 2. budowa świadomości społecznej outdooru,
 3. wspieranie działań proekologicznych,
 4. wspieranie rozwoju rynku outdoorowego,
 5. działanie na rzecz poprawy warunków prawnych i biznesowych dla prowadzenia działalności outdoorowej.

§8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. wsparcie i organizowanie seminariów, konferencji, kongresów, odczytów, konsultacji, szkoleń, sympozjów związanych z działalnością Stowarzyszenia,
 2. prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej (ocena jakości produktów i usług, systemy certyfikacji),
 3. badania konsumeckie, rynku i produktów outdoorowych,
 4. lobbing w procesie legislacyjnym w Parlamencie Polskim i Europejskim,
 5. współpracę z organizatorami imprez targowych,
 6. wsparcie oraz organizacja imprez eventowych, rekreacyjnych z branży outdoor,
 7. współpracę z krajowymi, europejskimi i światowymi organizacjami z branży outdoorowej i sportowej,
 8. budowanie i podtrzymywanie relacji z mediami,
 9. wspieranie i promowanie nowości rynkowych,
 10. wspieranie firm eksportujących odzież, sprzęt outdoorowy,
 11. rozpowszechnianie informacji o działalności Stowarzyszenia i inicjatywach podejmowanych w środowisku outdoorowym,
 12. wydawanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych,
 13. podejmowanie innych działań służących rozwojowi Stowarzyszenia i realizacji jego celów statutowych.

ROZDZIAŁ 3

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§9.

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków założycieli,
 2. członków zwyczajnych,
 3. członków wspierających,
 4. członków honorowych.

2. Członkowie założyciele i członkowie zwyczajni posiadają równe prawa w

Stowarzyszeniu, chyba że Statut stanowi inaczej.

3. Członkami założycielami są osoby fizyczne, które doprowadziły do zarejestrowania

Stowarzyszenia i przyjęły niniejszy Statut.

4. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne – obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i cudzoziemcy, niezależnie od miejsca zamieszkania.

5. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne przyczyniające się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, wspierając je finansowo, merytorycznie i organizacyjnie, w szczególności podmioty, których podstawowym przedmiotem działania jest prowadzenie działalności gospodarczej dotyczącej branży outdoor lub propagowanie działalności dotyczącej outdooru.

6. Decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, w formie pisemnej uchwały podjętej nie później niż 21 dni od daty złożenia deklaracji.

7. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub o uznanym powszechnie autorytecie. O godności członka honorowego decyduje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu albo co najmniej 5 Członków Stowarzyszenia

§10.

Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

 1. przestrzegać postanowienia Statutu, regulaminów Stowarzyszenia oraz uchwał jego władz,
 2. regularnie opłacać składki lub realizować inne, przyjęte na siebie świadczenia na rzecz Stowarzyszenia,
 3. brać udział w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 4. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków,
 5. godnie reprezentować Stowarzyszenie i dbać o jego dobre imię.

§11.

Członkowi zwyczajnemu oraz członkowi założycielowi przysługuje:

 1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
 2. prawo sprawowania osobiście nadzoru i kontroli nad pracami władz Stowarzyszenia – w sposób nie utrudniający im działania – polegający w szczególności na żądaniu udzielenia odpowiedzi, wyjaśnień oraz informacji o bieżących sprawach Stowarzyszenia,
 3. prawo czynnego uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia, na zasadach określonych w programach tychże działań,
 4. prawo zgłaszania postulatów, wniosków i inicjatyw dotyczących prac Stowarzyszenia,
 5. prawo zaskarżania uchwał władz Stowarzyszenia dotyczących spraw członkowskich do Walnego Zebrania Członków.

§12.

1. Członkom wspierającym przysługują te same prawa, co członkom zwyczajnym, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

2. Członek wspierający nie płaci składek członkowskich, natomiast obowiązany jest do spełniania zadeklarowanych przez siebie przy przyjęciu w poczet członków świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§13.

Członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Członek honorowy jest zwolniony od opłacania składek członkowskich.

§14.

1. Decyzję w sprawach przyznania członkostwa zwyczajnego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia, po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanego kandydata, z zastrzeżeniem wynikającym z treści § 15 statutu.

2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia winien złożyć deklarację członkowską, podpisaną przez dwóch członków Stowarzyszenia oraz pisemne zobowiązanie do płacenia składki członkowskiej.

§ 15

1. Zarząd Stowarzyszenia może odmówić przyjęcia kandydata w poczet członków zwyczajnych, który spełnia wymogi ustawowe i statutowe, jedynie w przypadku, gdy za odmową przyjęcia przemawiają szczególnie ważne okoliczności wskazujące, iż przyjęcie w poczet członków mogłoby narazić Stowarzyszenie na poważne szkody materialne lub niematerialne (np. utrata dobrego imienia).

2. W razie odmowy przyjęcia kandydatowi przysługuje, w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji odmownej, prawo złożenia odwołania do Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania uwzględniająca odwołanie zastępuje Uchwałę Zarządu Stowarzyszenia.

§16.

1. Ustanie członkostwa może nastąpić w wyniku:

 1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
 2. śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych,
 3. wykluczenia.

2. Decyzję o wykluczeniu ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w formie pisemnej Uchwały. Od decyzji tej służy odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty doręczenia Uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowana jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków i jest ostateczna.

3. Decyzję o pozbawieniu godności Członka Honorowego podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w formie pisemnej Uchwały.

4. Powodem wykluczenia ze Stowarzyszenia może być:

 1. działanie na szkodę Stowarzyszenia,
 2. rażące naruszanie przepisów Statutu, regulaminów Stowarzyszenia i uchwał jego władz,
 3. nieetyczne postępowanie członka Stowarzyszenia bądź naruszające dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego,
 4. popełnianie przestępstwa przez członka Stowarzyszenia, które uniemożliwia lub utrudnia dalsze członkostwo w Stowarzyszeniu, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
 5. nie opłacanie rocznej składki przez okres 3 miesięcy licząc od początku roku kalendarzowego,
 6. brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia

5. W przypadku spełnienia przesłanek wykluczenia ze Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia może podjąć decyzję o zawieszeniu członka w prawach związanych z członkostwem w Stowarzyszeniu. W przypadku zawieszenia członkowi nie przysługuje w szczególności czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia oraz prawo do zniżek przysługujących z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu. Zawieszenie w prawach nie zwalnia członka z wykonania obowiązków przewidzianych w niniejszym Statucie, a w szczególności z obowiązku opłacania składki w okresie zawieszenia,

6. Na uzasadniony i umotywowany wniosek zawieszonego w wykonywaniu praw członka Stowarzyszenia Zarząd może podjąć decyzję o uchyleniu zawieszenia,

7. Bez względu na zawieszenie praw członka Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia może w każdym czasie podjąć decyzję o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia w przypadku utrzymywania się przesłanek skutkujących wykluczeniem.

ROZDZIAŁ 4

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§17.

1. Organami władzy są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata.

3. Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów spośród członków zwyczajnych oraz członków założycieli Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego

4. W razie, gdy skład organu Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonuje Walne Zebranie Członków w trybie powołania danego organu Stowarzyszenia Odwołanie władz Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów Walnego Zebrania, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków.

5. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że postanowienia Statutu stanowią inaczej.

Walne Zebranie Członków

§18.

Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem władzy Stowarzyszenia.

§19.

Do zadań Walnego Zebrania Członków należy:

 1. rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w minionej kadencji,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia – zwłaszcza finansowej,
 3. udzielenie po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej – absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
 4. uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
 5. wybór i odwołanie Zarządu,
 6. wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej,
 7. uchwalenie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
 8. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia lub odmowy przyjęcia w poczet jego członków,
 10. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 11. przyjmowanie w poczet członków honorowych,
 12. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 20.

1. Walne Zebrania są:

 1. zwyczajne,
 2. nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane nie rzadziej niż raz w roku przez Zarząd na podstawie uchwały Zarządu.

3. Zarząd zawiadamia członków o terminie i porządku obrad zwyczajnego Walnego Zebrania listem elektronicznym (email) co najmniej na 7 dni przed jego odbyciem z obowiązkiem zwrotnego potwierdzenia otrzymania wiadomości email w formie listu elektronicznego (email).

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane z inicjatywy Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub dwóch trzecich liczby członków Stowarzyszenia, co najmniej na 14 dni przed jego odbyciem. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§21.

1. Walne Zebranie Członków władne jest do podejmowania uchwał w obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

2. Jeśli na Zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

3. Wybrany przez Walne Zebranie Członków Sekretarz zdaje sprawę z działalności Stowarzyszenia w okresie poprzedzającym ostatnie Walne Zgromadzenie i ogłasza nazwiska nowo przyjętych członków.

4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał dotyczących zmian statutowych i rozwiązania Stowarzyszenia, o których mowa w paragrafie 34 i 35 Statutu.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 22.

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z Uchwałami Walnego Zebrania Członków, prowadzi sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 3 – 7 członków wybranych przez Walne Zebranie. O liczbie członków Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie.

3. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Sekretarza oraz Skarbnika na pierwszym posiedzeniu.

4. Zebraniom Zarządu przewodniczy Prezes lub wyznaczona przez niego osoba.

§23.

1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 1. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 2. opracowanie i kontrola realizacji okresowych planów działalności Stowarzyszenia,
 3. uchwalanie regulaminów Stowarzyszenia,
 4. zarządzenie majątkiem Stowarzyszenia,
 5. przyjmowanie i wykluczanie Członków Stowarzyszenia,
 6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 7. podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia,
 8. orzekanie w sprawach dyscyplinarnych Stowarzyszenia,
 9. ustalanie wysokości składek,
 10. prowadzenie rejestru członków Stowarzyszenia,
 11. powoływanie w celu realizacji ściśle określonych zadań ciał kolegialnych Stowarzyszenia oraz ich nadzorowania, a także zatwierdzanie regulaminów będących podstawą funkcjonowania powołanych ciał kolegialnych.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu rozstrzyga głos Prezesa Zarządu lub wyznaczonej osoby, która przewodniczy zebraniu.

§ 24.

Prezes reprezentuje Stowarzyszenie, zwołuje posiedzenia Zarządu, przewodniczy na nich, czuwa nad wykonaniem statutu i zadań Stowarzyszenia oraz wraz z pozostałymi członkami Zarządu kieruje bieżącą pracą Stowarzyszenia.

§ 25.

Sekretarz wykonuje uchwały Zarządu, załatwia bieżące sprawy Stowarzyszenia, przygotowuje projekty preliminarzy i sprawozdań, prowadzi ewidencję członków Stowarzyszenia.

§ 26.

Skarbnik prowadzi nadzór nad bieżącymi finansami Stowarzyszenia w ramach preliminarza lub budżetu oraz uchwał Zarządu. Prowadzi ewidencję opłat składek członkowskich oraz przygotowuje rozliczenia poszczególnych przedsięwzięć Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna

§ 27.

1. Komisja Rewizyjna wybrana przez Walne Zgromadzenie Członków składa się z 3-5 osób, które wyłaniają spośród siebie Przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu.

2. Komisja Rewizyjna kontroluje prawidłowość działalności, w szczególności finansowej i gospodarczej, Stowarzyszenia.

3. Do Kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
 4. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych Członków Zarządu w razie jego bezczynności,
 5. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

3. Komisja Rewizyjna w przypadku stwierdzenia uchybień ma prawo występować do Zarządu z żądaniem ich usunięcia.

4. Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do Walnego Zebrania Członków w kwestii udzielenia absolutorium Zarządowi.

5. Delegowany przedstawiciel Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 28.

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

2. Komisja rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub wyznaczonej osoby, która przewodniczy zebraniu.

ROZDZIAŁ 5

MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§29.

Stowarzyszenie jest osobą prawną i może posiadać, nabywać, zbywać i obciążać wszelkiego rodzaju majątek ruchomy i nieruchomy, zaciągać zobowiązania oraz przyjmować zapisy i darowizny, a także prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami, w zakresie określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności, jako:

 • 91.33.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych,
 • 92.31.F – Działalność domów i ośrodków kultury,
 • 85.60.2 – Działalność wspomagająca edukację
 • 92.34.Z – Pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 92.62.Z – Pozostała działalność związana ze sportem,
 • 22.13.Z – Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych,
 • 58.1 – Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza
 • 58.2 – Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania
 • 82.3 – Działalność związana z organizacją targów i kongresów
 • 74.50.A – Działalność związana z pośrednictwem pracy,
 • 74.40.Z – Reklama,
 • 63.30.C – Działalność biur turystycznych,
 • 92.13.Z – Projekcja filmów,
 • 55.40.Z – Bary,
 • 55.30.A – Restauracje,
 • 55.30.B – Pozostałe placówki gastronomiczne,
 • 52.47.Z – Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych,
 • 52.50.Z – Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach,
 • 74.70.Z – Sprzątanie i czyszczenie obiektów.

§30.

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

 1. składek członkowskich,
 2. dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
 3. dochodów z własnej działalności gospodarczej,
 4. odsetek bankowych i innych operacji finansowych,
 5. dochodów ze zbiórek oraz imprez publicznych,
 6. subwencji osób prawnych,
 7. środków pochodzących z ofiarności publicznej, ze sponsoringu.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Decyzję w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 31.

Szczegółowe zapisy gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 32.

Wysokość składki członkowskiej jest ustalana przez Walne Zebranie Członków. Składka członkowską jest płatna jednorazowo raz na rok lub miesięcznie. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku lub, jeśli chodzi o opłaty miesięczne, do 15 każdego miesiąca. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ 6

SPOSÓB REPREZENTACJI

§33.

1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób działających łącznie: Prezesa i Członka Zarządu.

2. Dla ważności innych dokumentów, niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań finansowych lub rozporządzaniem majątkiem Stowarzyszenia oraz dokumentów będących źródłem drobnych zobowiązań finansowych do kwoty 10 000 zł, w tym umów zleceń lub o dzieło podpisywanych z osobami fizycznymi wymagany jest jeden podpis: Prezesa lub Wiceprezesa, a w przypadkach szczególnych upoważnionego przez Prezesa członka Zarządu.

ROZDZIAŁ 7

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZYWANIE STOWARZYSZENIA

§34.

Uchwały o zmianie statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§ 35.

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostaje majątek Stowarzyszenia.

Kraków, 3 sierpnia 2009